Monday, 28/11/2022 - 01:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 và thay thế Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.

Ngày ban hành:
01/08/2021
Ngày hiệu lực:
01/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2020 và bãi bỏ:

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Bãi bỏ Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2021
Ngày hiệu lực:
18/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực