Monday, 28/11/2022 - 02:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 thay thế Chương III của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày ban hành:
15/07/2021
Ngày hiệu lực:
26/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 và thay thế Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.

Ngày ban hành:
01/08/2021
Ngày hiệu lực:
01/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2020 và bãi bỏ:

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Bãi bỏ Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2021
Ngày hiệu lực:
18/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực