Monday, 28/11/2022 - 01:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
Văn bản liên quan

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
10/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021. Thay thế Chương I, Chương II của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày ban hành:
23/04/2021
Ngày hiệu lực:
04/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 thay thế Chương III của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày ban hành:
15/07/2021
Ngày hiệu lực:
26/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực